dr hab. profesor US Bogdan Matławski


Wykaz publikacji autorskichPozycje książkowe

1/ Ogólnopolskie Turnieje Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, Wydawca, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Gryfino 1998.
2/ Tradycje Polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1970. Wydawca, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2002 r. s. 296.
3/ Spadkobiercy Jankiela. Cymbaliści na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. Wydawca Książnica Pomorska im. Stanislawa Staszica w Szczecinie. 2006., s. 167.
4/ Śpiewnik „Od Kamienia jad±” Współczesne pieśni z Pomorza Zachodniego. Śpiewnik wydano na zleceniu Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Kamień Pomorski 2006., str. 72 (30 pieśni). Publikację zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.
5/ Śpiewnik „Mówią o nas w Warszawie” Pieśni ludowe z Pomorza Zachodniego autorstwa Jana Iwaszczyszyna Wydano na zleceniu Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Kamień Pomorski 2007., str. 76. Publikację zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6/ Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (DCCCLXI) 787.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 201, s. 458.


Artykuły z wydawnictw zbiorowych

1/ Turnieje Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, [w:]Przegl±d Zachodniopomorski, tom X, rok 1995, zeszyt 1, s.227-237, Wydawnictwo Naukowe Uniwerytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995 r.
2/ Drogi muzykantów ludowych na Pomorze Zachodnie, [w:]Przegl±d Zachodniopomorski, tom XI, rok 1996, zeszyt 1, s.175-184, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996 r.
3/ Jan Iwaszczyszyn-artysta Ludowy, [w:] Współczesna Twórczość Ludowa na Pomorzu Zachodnim. s. 8-10. Materiały z sesji naukowej w Wolnie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r.
4/ Refleksje nad kulturą ludową na Pomorzu Zachodnim, [w:]Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim, s. 12-15. Materiały z sesji naukowej w Wolinie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r.
5/ Festiwale współczesnej kultury ludowej, [w:] Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim, s.10-12. Materiały z sesji naukowej w Wolinie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r.
6/ Folklor Muzyczny Na Pomorzu Zachodnim, [w:] Współczesna Twórczość ludowa na Pomorzu Zachodnim. s.19-24. Materiały z sesji naukowej w Wolinie pod red. Bogdana Matławskiego. Wolin 1997r.
7/ Głos w dyskusji na temat dziedzictwa kulturowego w regionie szczecińskim, [w:] Krajowy Kongres Kultury Wsi, Przemówienia-Referaty-Dyskusja-Uchwały, pod red. Anatola Jana Omelaniuka s.241-243, Wrocław-Ciechanów, 1997 r.
8/ Instrumenty ludowe na Pomorzu Zachodnim, [w:] Problemy folkloru na Pomorzu Zachodnim, Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim pod red. Bogdana Matławskiego. s. 49-56, Kamień Pomorski 1998 r.
9/ Młodzież-Regionalizm-Kultura, [w] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, Ciechanów 1998 r.
10/ Polsko-niemiecki transgraniczny "Projekt Stolec-Stolzenburg", [w:] Europa Regionów - Pismo Instytutu Rozwoju Regionów i ¦rodowisk Lokalnych. Rok I. Nr 2 s. 137-142, Wydawca, Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Warszawa 1999 r.
11/ Ludowa twórczość muzyczna a świadomość regionalna, [w:]Regionalizm Pomorski. Historia, Kultura, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne. tom I. s.181-192, Wydawca, Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin 1999.
12/ Przemiany kulturowe ludności pogranicza pomorskiego w latach 1945-1995, na przykładzie mieszkańców wsi Czepino i Nowe Brynki, [w:] Wspólnota Kulturowa Pogranicza Pomorskiego. s. 47-59. ISBN 83-900524-6-6. Materiały z sesji naukowej w Dobrej koło Szczecina pod red. Bogdana Matławskiego. Dobra Szczecińska 1999.
13/ Ludowa kultura muzyczna Pomorza Zachodniego, [w:] Regionalizm Pomorski. Tom II. s.131-146, Wydawca, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2000.
14/ Rodzinne tradycje pogrzebowe na Pomorzu Szczecińskim po roku 1945, [W}Szczecińskie Studia Kościelne. Zeszyt 7 -10. Wydawnictwo Ottonianum 2000.(Publikacja ukazała się drukiem w 2004 r.) s.327-361.
15/ Chóry kościelnena Pomorzu Zachodnim w latach 1945 –1948, [W}Szczecińskie Studia Kościelne. Zeszyt 7 -10. Wydawnictwo Ottonianum 2000.(Publikacja ukazała się drukiem w 2004 r.) s.299-307.
16/ (Skrót referatu wygłoszonego na konferencj Okrągłego Stołu Lewicy Demokratycznej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na temat) "Problemy reformowanej oświaty".[w:]Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne, nr 4/1(5). Koszalin, grudzień-styczeń 2001 r. s. 48.
17/ Ormiańskie klimaty w Szczecinie, [w:] Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny. Nr 5/2001[34], s.107 - 109. Wydawca: Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin, 2001 r.
18/ Charakterystyka dziedzictwa kulturowego przeniesionego na Pomorze Zachodnie, [w:] Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950, mity i rzeczywistość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, 26 kwietnia 2001, pod red Kazimierza Kozłowskiego, s. 125-148. Wydawcy: Szczecińskie Towarzystwa Naukowe, Wydawnictwo ”Dokument” Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2002 r.
19/ Kultura ludowa Gryfina i okolic. [w:] Dzieje Gryfina i okolic. Red. Przemysław Kołosowski, wydanie pierwsze Gryfino 2005 r., s. 221-237
20/ Kultura wsi w pamiętnikach mieszkańców Pomorza Zachodniego,(materiał w druku), wydawnictwo Szczecinskie Towarzystwo Kultury
21/ Nowe trendy w budowie instrumentów ludowych na Pomorzu Zachodnim. [w:] Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 r., s. 63-76. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006 r.
22/ Społeczne postawy ludowych artystów – na wybranym przykładzie. [w:] Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim po 1989 r., s. 77-86. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006 r.
23/ Ludowe tańce, pieśni i muzyka na Pomorzu Zachodnim w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Przegląd Zachodniopomorski Tom XXII (LI) Zeszyt 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, rok 2007, s.93-108.
24/ Współczesna pobożność ludowa na przykładzie mieszkańców Lubiechowa Górnego [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny nr 14 (2), red. Julian Dalidowicz, Paweł Mucha. Gryfino 2006, s. 25-35.
25/ Aktywność kulturalna środowiska PGR w regionie w latach 1945-1989, [w:] Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, red. Kazimierz Kozłowski, Lech Pałasz, Szczecin 2006, s. 149-176.
26/ Muzyka ludowa jako element integracji społeczeństwa zachodniopomorskiego po 1945 roku, [w:] Trzebiatów-spotkania pomorskie 2008., red. Janina Kochanowska. Pruszcz Gdański-Trzebiatów 2009 r.
27/ Cymbały na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, jako przykład ludowego budownictwa instrumentów. [w:] Zeszyty Naukowe nr 557. Studia Musicologica Stetinensis, red. Krzysztof Rottermund. Szczecin 2009 r. s.87-112.


Artykuły zamieszczone w periodykach

1/ Muzyka ludowa w Kościele, [w:] Ksociół nad Odr± i Bałtykiem.(Dwutygodnik katolicki) Nr 25 (136) 11-24 XII 1994. Szczecin. s. 21.
2/ Edward Mojsak-animator muzyki ludowej na Pomorzu Zachodnim, [w:] Twórczość Ludowa, (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), rok X, nr 4 (29), 1995 r. s.28-31, Lublin 1995 r.
3/ Kapliczki, [w:] Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr 5(142) 5-18 III 1995. Szczecin. s. 13.
4/ „Ongiś”, [w:] Kościół nad Odr± i Bałtykiem. Nr 23(160) 12-25 XI 1995 Szczecin. s. 7.
5/ W trosce o folklor muzyczny regionu szczecińskiego, [w:] Twórczość Ludowa. (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), rok XI, nr 4 (33), s. 13-15, Lublin 1996 r.
6/ Premiera opery w kościele, [w:] Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr 8 (171) 14-27 XI 1996 Szczecin. s. 7.
7/ Problemy kultury na wsiach Pomorza Zachodniego, [w:] Twórczość Ludowa. (Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych), rok XII, nr 2(35), s.16, Lublin 1997 r.
8/ Kultura wsi spraw± narodu, [w:] Kościół nad Odrą i Bałtykiem. Nr 13(202) 22VI-5VII. s. 7. Szczecin 1997 r.
9/ Nauczyciel, społecznik artysta [w:] Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny nr 11(68) Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2003 r. s.29-31.
10/ Akademia w Greifswaldzie., s. 35-36 Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 10-12 (135-137), Szczecin 2003 r., s. 65-66.
11/ Jubileuszowe brzmienia. [w:] Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 4-6 (153-155), Szczecin 2005 r., s. 65-66.
12/ Wigilijne wróżby i magia. [w:]Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr 10(97) Grudzień 2005. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2005 r. s. 5-6.
13/ Koncerty przyjaźni (Polska muzyka w Niemczech). [w:] Dialogi Miesięcznik Pedagogiczny nr 1(98) Styczeń 2006. Wydawca, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Szczecin 2003 r., s. 14-16.
14/ Pobożność ludowa mieszkańców Pomorza Zachodniego w okresie PRL i III RP. [w:] Prezbiterium. Pismo Urzędowe Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Nr 6/2010, Szczecin. Rok XXXVIII, s. 256-277.


Inne

1/ Zarys monografii Chóru Kameralnego Akademii Rolniczej w Szczecinie, zamieszczony na okładce płyty CD "Koncert X - lecia", wydanej w grudniu 2001 r., z okazji 10. rocznicy działalności zespołu. Nr na hologramie (T) 9303747.
2/ Wstęp, [w] Śpiewnik, pieśni ludowe i popularne ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrał i opr. Edward Mojsak. Wydawca, Pomorska Fundacja Pomocy Wsi, Szczecin 1998 r.


Je¶li masz życzenmie lub uwagi, napisz